Monday, May 08, 2006

Nihon-ni ikimasu!

Watashi-ga Nihon-ni ikimasu!

I will go to Japan!

Counter